• HOME

This case has been translated. For the original please click here.

2
0

SHARE

2人のドクターがいいねしています

ก่อนการรักษา

หลังจากการรักษา

経過

แม้ก่อนการรักษาจะไม่มีความไม่สม่ำเสมอและไม่จำเป็นต้องฉีดกรดไฮยาลูโรนิก แต่รูปทรงจะเน้นความกลม เนื่องจากมองไม่เห็นบริเวณที่ฉีดหน้าผากจึงไม่ได้รับความเสียหายจากการฉีด นอกจากนี้ยังไม่มีความไม่สม่ำเสมอทันทีหลังการฉีดและไม่จำเป็นต้องนวด

施術・マシン

กรดไฮยาลูโรนิก/การฉีดกรดไฮยาลูโรนิก

นอกเหนือจากการฉีดกรดไฮยาลูโรนิกเข้าไปในร่องของผิวหนังเช่นริ้วรอยและรอยพับโพรงจมูกเพื่อให้เกิดการสะสมโดยการฉีดกรดไฮยาลูโรนิกจำนวนเล็กน้อยลงไปทั่วใบหน้าจะช่วยเพิ่มความแห้งกร้านของผิวและทำให้ผิวชุ่มชื้น . นอกจากนี้ยังใช้ ลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของการฉีดกรดไฮยาลูโรนิกคือกรดไฮยาลูโรนิกเมื่อฉีดเข้าไปแล้วสามารถละลายได้และแก้ไขด้วยสารช่วยละลายเช่นไฮยาลูโรนิเดส

リスク・ダウンタイム
メイク・入浴
注意事項
2
0

SHARE